KONKURS Projekt Rudy Ksiądz/ Red Priest Project

 

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT STROJÓW DO SHOW MUZYCZNEGO RUDY KSIĄDZ

plakat_stroje[1]

§ 1

Organizator Konkursu:

Stowarzyszenie Baltic Neopolis Orchestra

ul. ks. kard. S. Wyszyńskiego 27/9

70-202 Szczecin

 NIP: 8522566437

REGON:320787950

KRS:0000347713

www.baticneopolis.pl

§ 2

Forma Konkursu:

Konkurs jednoetapowy, otwarty, przeprowadzany na podstawie art. 919 – 921 Kodeksu cywilnego oraz niniejszego Regulaminu.

§ 3

Przedmiot i cel Konkursu:

1. Przedmiotem Konkursu jest opracowanie koncepcji strojów dla potrzeb spektaklu, show muzycznego Red Priest – Rudy Ksiądz. 

2. Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszej koncepcji strojów dla potrzeb spektaklu, show muzycznego Red Priest – Rudy Ksiądz, która stanowić będzie podstawę do stworzenia projektu wykonawczego strojów. 

§ 4

Informacja o wymaganiach, jakie muszą spełniać uczestnicy Konkursu

 oraz o wymaganych oświadczeniach i dokumentach

1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna o ile spełnia następujące warunki:

1.1 zaakceptowała Regulamin,

1.2 złożyła w terminie pracę konkursową własnego autorstwa wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków udziału w Konkursie, zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszym Regulaminie.

2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć:

2.1 osoby biorące udział w opracowaniu Regulaminu

2.2 osoby biorące udział w organizacji Konkursu.

3. Uczestnik Konkursu składa pracę konkursową wraz z następującymi oświadczeniami i dokumentami: 

3.1. oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem oraz akceptacji jego warunków,

3.2. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie ich danych osobowych.

 4. Wszystkie oświadczenia i dokumenty, o których mowa powyżej muszą być sporządzone w języku polskim. 

§ 5

Sposób porozumiewania się Organizatora Konkursu z Uczestnikami Konkursu, w tym udzielania wyjaśnień dotyczących Regulaminu:

1. Wszelka korespondencja i wymiana informacji pomiędzy Organizatorem Konkursu

oraz Uczestnikami prowadzona jest w formie pisemnej i przekazywana  pocztą elektroniczną.

2. Uczestnicy Konkursu mogą zwrócić się do Organizatora Konkursu o wyjaśnienie treści Regulaminu. Pytania powinny być opatrzone dopiskiem „Pytanie – Konkurs na opracowanie koncepcji strojów dla potrzeb spektaklu, show muzycznego Red Priest-Rudy Ksiądz.

3. Organizator Konkursu odpowie niezwłocznie na pytanie, chyba, że prośba o wyjaśnienia wpłynęła do Organizatora Konkursu na mniej niż 2 dni przed terminem składania prac konkursowych.

4. Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Organizator Konkursu zamieści na stronie internetowej wskazanej w § 1 Regulaminu, bez ujawniania źródła zapytania.

§ 6

Szczegółowy opis przebiegu Konkursu

1. Nieprzekraczalny termin składania prac konkursowych wraz wymaganymi oświadczeniami wyznacza się na 7 grudnia 2015r. do godziny 24:00.

2. Do 7 dni od daty złożenia prac konkursowych zostaną przez Uczestników ocenione– ocenianie prac na podstawie kryteriów określonych w §9.

3. Organizator Konkursu dopuszcza możliwość zmiany ww. terminów. O każdej zmianie terminów Organizator poinformuje na swojej stronie internetowej.

§ 7

Miejsce i termin składania prac konkursowych

1. Prace konkursowe wraz z wymaganymi oświadczeniami oraz dokumentami należy przesyłać na adres redpreist@balticneopolis.pl lub Baltic Neopolis Orchestra al. Wojska Polskiego 90, 70-482 Szczecin.

2. Prace konkursowe wysłane pocztą muszą dotrzeć do siedziby Organizatora Konkursu w terminie określonym w §6 ust. 1.

3. Prace konkursowe oraz wnioski złożone po terminie, o którym mowa w ust. 1, zostaną zwrócone Uczestnikom Konkursu na podany na wniosku adres zwrotny bez otwierania. 

§ 8

Zakres rzeczowy i forma opracowania oraz sposób prezentacji pracy konkursowej

1. Każdy Uczestnik Konkursu może złożyć tylko jedną pracę konkursową. 

2. Praca konkursowa musi być opracowana zgodnie z opisem przedmiotu Konkursu.

3. Na pracę konkursową składają się:

3.1 projekty strojów: 

a) projekty strojów orkiestry

– strój damski -zakonnica;

– strój męski – ksiądz- Vivaldi; 

4. Projekty strojów należy przedstawić w wersji papierowej (kolorowy szkic, rysunek)

lub elektronicznej. 

5. Projekty w wersji elektronicznej należy przedstawić na płycie CD w formacie JPG, rozdzielczości 300 DPI.  

6. Strój powinien być oryginalny, ciekawy, rozpoznawalny i zapamiętywalny.

§ 9

Kryteria oceny prac konkursowych 

1. Prace konkursowe Uczestników zostaną ocenione według następujących kryteriów:

1.1. oryginalność, pomysłowość i atrakcyjność wizualna; 

1.2. zaproponowana spójność różnych wariantów strojów.

2. Uwzględniając kryteria, o których mowa w ust 1  wybiorana zostanie najlepsza praca.

§ 10

Rozstrzygnięcie Konkursu oraz rodzaj i wysokość nagród

1. Ocena prac konkursowych odbędzie się w oparciu o kryteria opisane w § 9.

2. Organizator przyzna nagrodę w wysokości 1000 zł tej pracy konkursowej, która otrzyma największa liczbę głosów. 

3. Nagroda pieniężna, o której mowa w ust.2, zostanie wypłacona przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.

4. Kwota nagrody podlega opodatkowaniu na ogólnych zasadach.

5. Autor pracy, która otrzyma nagrodę pieniężną zostanie zaproszony do negocjacji w celu zawarcia umowy na opracowanie projektu wykonawczego strojów na podstawie nagrodzonej koncepcji.

6. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora Konkursu. O wynikach Konkursu wszyscy Uczestnicy zostaną powiadomieni drogą pisemną. W informacji Organizator Konkursu poda imię i nazwisko  nagrodzonego Uczestnika.

7. Rozstrzygnięcia  mają charakter ostateczny i nie przysługuje od nich odwołanie. 

8. Organizator Konkursu przejmuje na własność egzemplarze prac ocenianych w Konkursie oraz zastrzega sobie prawo do publikowania tych prac 

w zakresie udzielania informacji o przebiegu i wynikach Konkursu oraz w zakresie dokumentacji.

§ 11

Postanowienia dotyczące przeniesienia autorskich praw majątkowych do prac konkursowych, o których mowa w § 10, ze szczegółowym określeniem pól eksploatacji 

1. Z chwilą wypłacenia nagrody pieniężnej, o której mowa w § 10, Organizator nabywa bez odrębnego wynagrodzenia własność egzemplarza pracy konkursowej, a także wszelkie autorskie prawa majątkowe oraz prawa pokrewne do pracy konkursowej

2.1. Przeniesienie na Organizatora Konkursu autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 1 będzie nieograniczone czasowo i terytorialnie.

 

 Załączniki: 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – WZÓR

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach związanych z organizacją Konkursu na projekt strojów do show muzycznego Rudy Ksiądz.

Oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/a, iż podanie moich danych osobowych jest dobrowolne oraz o prawie dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania lub usunięcia.

 

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ I AKCEPTACJI TREŚCI REGULAMINU KONKURSU – WZÓR

Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………………. Zamieszkały/a……………………………………………………………………. Nr PESEL ……………… 

oświadczam że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu na projekt strojów do Show muzycznego Rudy Ksiądz oraz że akceptuję jego treść.